Navigácia

Obsah

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Obec Jánovce v súlade so zákonom č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Zásady boli schválené starostom obce Mgr. Jozefom Čechovičon 20.10.2023,  s účinnosťou od 01.11.2023, nájdete ich v súbore na stiahnutie nižšie.

 

  • Za obec Jánovce úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) plní  hlavný kontrolór obce.

 

  • Hlavný kontrolór plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovej organizácii zriadenej obcou, Materská škola, Jánovce 20, 925 22 Veľké Úľany, ktorá zamestnáva menej ako 50 zamestnancov (ďalej len „rozpočtová organizácia“).

 

Písomné oznámenie  sa podáva na adresu:

Obec Jánovce

Hlavný kontrolór obce

Jánovce č. 20

925 22 Veľké Úľany

 

Písomné oznámenie má byť podané v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - INTERNE CHRÁNENÉ - do rúk hlavného kontrolóra obce“.

 

Oznámenie elektronickou formou sa podáva na emailovú adresu:  tomovic.maria@gmail.com

 

zásady podávania a preverovania oznámení (251.64 kB)