Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

Rok - 2022

VZN 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy Stiahnuté: 6x | 24.03.2022

Rok - 2021

VZN č.1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Stiahnuté: 67x | 06.05.2021

VZN č. 2/2021 o vyske prispevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 56x | 06.05.2021

VZN č.3/2021 o správnych poplatkoch a sadzobník za úkony a služby poskytované obcou Jánovce Stiahnuté: 25x | 15.12.2021

VZN č.4/2021 o dani z nehnuteľností a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 48x | 15.12.2021

Rok - 2020

VZN č.1/2020 - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA obce Jánovce – katolícky cintorín Stiahnuté: 136x | 14.05.2020

VZN č. 2/2020 ktorým sa schvaľuje PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA obce Jánovce – evanjelický cintorín Stiahnuté: 133x | 14.05.2020

VZN č.3 /2020 o ochranných pásmach pohrebísk v obci Jánovce Stiahnuté: 130x | 14.05.2020

VZN č.4 /2020 o používaní platobného terminálu Stiahnuté: 125x | 14.05.2020

VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Jánovce Stiahnuté: 143x | 14.05.2020

VZN č. 6/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Stiahnuté: 128x | 23.06.2020

VZN č.7/2020 o nakladaní s KO Stiahnuté: 61x | 17.12.2020

VZN č. 8/2020 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 62x | 17.12.2020

VZN 9/2020 o ochrane drevín a výrube Stiahnuté: 46x | 17.12.2020

Rok - 2019

VZN č.1/2019 Stiahnuté: 435x | 24.06.2019

VZN č.2/2019 Stiahnuté: 239x | 24.06.2019

VZN č.3/2019 Stiahnuté: 193x | 28.08.2019

VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jánovce Stiahnuté: 216x | 17.12.2019

VZN č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jánovce Stiahnuté: 151x | 17.12.2019

VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Jánovce od 01. 01. 2020 Stiahnuté: 170x | 17.12.2019

Stránka