Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

Rok - 2023

VZN č. 1/2023 o určení dotácie na prevádzku MŠ Stiahnuté: 33x | 02.05.2023

VZN č. 2/2023 o správnych poplatkoch a sadzobník za úkony a služby poskytované obcou Jánovce Stiahnuté: 44x | 02.05.2023

VZN č.3/2023 o výške príspevku na dieťa MŠ Stiahnuté: 26x | 17.08.2023

VZN 4/2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP Obce Jánovce - Zmeny a doplnky 3/2021 Stiahnuté: 21x | 26.10.2023

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jánovce č. 5/2023 o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 12x | 15.12.2023

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jánovce č. 6/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jánovce Stiahnuté: 6x | 15.12.2023

Rok - 2022

VZN 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy Stiahnuté: 75x | 24.03.2022

VZN 2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané Stiahnuté: 72x | 16.06.2022

VZN 3/2022 o čistote a o ochrane verejnej zelene Stiahnuté: 57x | 16.06.2022

VZN 4/2022 o miestnom referende Stiahnuté: 61x | 16.06.2022

VZN 5/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jánovce Stiahnuté: 65x | 16.06.2022

VZN č. 6/2022 o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 82x | 08.12.2022

VZN č. 7/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jánovce Stiahnuté: 93x | 08.12.2022

Rok - 2021

VZN č.1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Stiahnuté: 148x | 06.05.2021

VZN č. 2/2021 o vyske prispevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 136x | 06.05.2021

VZN č.3/2021 o správnych poplatkoch a sadzobník za úkony a služby poskytované obcou Jánovce Stiahnuté: 84x | 15.12.2021

VZN č.4/2021 o dani z nehnuteľností a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 129x | 15.12.2021

Rok - 2020

VZN č.1/2020 - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA obce Jánovce – katolícky cintorín Stiahnuté: 240x | 14.05.2020

VZN č. 2/2020 ktorým sa schvaľuje PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA obce Jánovce – evanjelický cintorín Stiahnuté: 250x | 14.05.2020

VZN č.3 /2020 o ochranných pásmach pohrebísk v obci Jánovce Stiahnuté: 216x | 14.05.2020

Stránka