Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

Rok - 2023

VZN č. 1/2023 o určení dotácie na prevádzku MŠ Stiahnuté: 6x | 02.05.2023

VZN č. 2/2023 o správnych poplatkoch a sadzobník za úkony a služby poskytované obcou Jánovce Stiahnuté: 7x | 02.05.2023

Rok - 2022

VZN 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy Stiahnuté: 46x | 24.03.2022

VZN 2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané Stiahnuté: 42x | 16.06.2022

VZN 3/2022 o čistote a o ochrane verejnej zelene Stiahnuté: 31x | 16.06.2022

VZN 4/2022 o miestnom referende Stiahnuté: 35x | 16.06.2022

VZN 5/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jánovce Stiahnuté: 39x | 16.06.2022

VZN č. 6/2022 o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 31x | 08.12.2022

VZN č. 7/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jánovce Stiahnuté: 48x | 08.12.2022

Rok - 2021

VZN č.1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Stiahnuté: 116x | 06.05.2021

VZN č. 2/2021 o vyske prispevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 104x | 06.05.2021

VZN č.3/2021 o správnych poplatkoch a sadzobník za úkony a služby poskytované obcou Jánovce Stiahnuté: 56x | 15.12.2021

VZN č.4/2021 o dani z nehnuteľností a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 96x | 15.12.2021

Rok - 2020

VZN č.1/2020 - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA obce Jánovce – katolícky cintorín Stiahnuté: 201x | 14.05.2020

VZN č. 2/2020 ktorým sa schvaľuje PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA obce Jánovce – evanjelický cintorín Stiahnuté: 209x | 14.05.2020

VZN č.3 /2020 o ochranných pásmach pohrebísk v obci Jánovce Stiahnuté: 179x | 14.05.2020

VZN č.4 /2020 o používaní platobného terminálu Stiahnuté: 190x | 14.05.2020

VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Jánovce Stiahnuté: 197x | 14.05.2020

VZN č. 6/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Stiahnuté: 184x | 23.06.2020

VZN č.7/2020 o nakladaní s KO Stiahnuté: 131x | 17.12.2020

Stránka